Jak identifikujeme své příležitosti?

Uvědomujeme si, že vnější prostředí našeho sportovního oddílu nám poskytuje mnoho příležitostí k naší kvalitativní i kvantitativní expanzi. Stejnou optikou lze ale nahlížet ale i na silné stránky vnitřního prostředí našeho oddílu.

V rámci rozvoje bychom se pak zaměřili na několik dle nás klíčových oblastí:
• lidské zdroje
• finanční a materiální zdroje
• sociální odpovědnost
• marketing a PR

Lidské zdroje úzce souvisí s potřebou mít k dispozici maximálně angažované jedince. Jedině s jejich pomocí lze činnosti oddílu posouvat i nadále vpřed. Spolu s kvantitativní stránkou lidských zdrojů souvisí i jejich kvalita. V rámci oddílu proto dbáme na vzdělávací proces trenérů, asistentů trenérů vedoucích či rozhodčích, ale i na spolupráci s rodiči či florbalovou unií. Výkonný výbor postupně vytipovává a oslovuje další zájemce o již zmíněné posty, koordinuje činnost trenérů, svolává pravidelné schůze a definuje koncepci činnosti oddílu. Naším záměrem je tak získat na svou stranu jedince, kteří se budou prezentovat nejen metodickou a pedagogickou znalostí, ale jejichž morální kredit bude v maximální shodě s prioritami oddílu a jeho fungováním.

Nezbytnou součástí fungování oddílu jsou ovšem nejen lidé, ale i finanční a materiální zabezpečení provozu. Dlouhodobý záměrem je dosáhnout stavu, kdy v položce rozpočtu oddílu budou ve větší míře procent zastoupeny i příjmy z jiných zdrojů než ryze od členů samotných v podobě členských příspěvků. To obnáší potřebu navázat spolupráci s městem a krajem a dlouhodobě informovat o fungování našeho oddílu, jeho rozvoji a možnostech růstu. Podílet se na grantové a projektové činnosti a získat tak další zdroje financí či materiálního vybavení pro kvalitnější provoz. Další oblastí, která může dopomoci oddílu odlehčit, je spolupráce se živnostníky, firmami a podniky, jejichž případný sponzoring či jiná forma podpory opět napomohou zkvalitnit oddílové zázemí.

Míru sociální zodpovědnosti přebírá na svá bedra oddílu tím, že se prezentuje jako organizace, jejichž teoretickým i praktickým úkolem je primární prevence. Aktivní přístup k životu a zdravý pohyb jsou hlavními principy úspěchu člověka v jeho osobním i pracovním životě. V rámci hájení barev našeho města potažmo kraje je tu i potřeba vhodně reprezentovat obě instituce a zajistit tak šíření jejich dobré image. Oddíl se tak chce zaměřovat na kvalitní „prodej“ značky města i kraje a na intenzivní spolupráci s oběma. Preventivním záměrem není jen samotná sportovní činnost, ale i šíření morálních hodnot jako jsou čest, duch fair play, přátelství, uznávání autorit či pomoc druhým.

Oblast marketingu a PR pak chce oddíl realizovat kvalitní sebeprezentací a to formou oddílového webu, sociálních sítí i spolupráci s médii informujících nejen o sportu, ale i o dalších aspektech společenského života. Budování image oddílu by mělo být postaveno na objektivních informacích a pravidelné informovanosti široké veřejnosti. I proto je záměrem oddílu maximálně zkvalitnit oddílový web, kde krom klasických informací musí mít návštěvník k dispozici i přidanou hodnotu v podobě aktuálních fotografií, anket, zajímavostí ze světa sportu atd. Pro co nejrychlejší šíření aktualit je pak třeba se zaměřit na využití sociálních sítí s jejich celistvým potenciálem a možnostmi rozvoje.

Jedině takto nastavené rozvojové záměry mohou sportovní oddíl SK K2 Prostějov posouvat kvalitativně dál a dál. Jakákoliv forma stagnace či sebeuspokojení nemohou být akceptovány.