Vedení oddílu


1) Sportovní manažer oddílu


• vytváří dlouhodobou sportovní/organizační strategii oddílu a tu naplňuje
• zastupuje oddíl a jedná s partnery, rodiči, institucemi
• zajištění chodu kanceláře oddílu a jejího zázemí na Sportcentrum – DDM Prostějov
• spoluorganizace sportovních dnů, kempů, soustředění a táborů
• komunikace s městem Prostějov a jeho sportovní komisí, Olomouckým krajem
• komunikace se zástupci Českého florbalu na regionální i celostátní úrovni
• vyhledává partnerské/finanční příležitosti (sponzoring, farma, kroužky)
• participace na turnajích škol, školních lig, nesoutěžních turnajů Českého florbalu a MŠMT
• zajištění sportovního/organizačního rozvoje trenérů, organizace vzdělávacích seminářů trenérů, asistentů a vedoucích
• zajištění přímé komunikace s rodiči dětí a mládeže, organizace setkání vedení oddílu s rodiči a trenéry
• náborové akce oddílu při základních školách, v rámci školních turnajů či akcí spojených s organizací DDM Sportcentrum – Prostějov
• kontrola a evidence materiálního zázemí oddílu (míčky, kužely, rozlišovací dresy, dresy, trička atd.)
• menší administrativa (přihlášky, formuláře a podobně)

2) Sekretář oddílu


• sestavení rozpočtu pro daný ligový ročník, představení systému členských příspěvků pro všechny soutěžní kategorie (termíny plateb a jejich výše) a kroužky florbalu
• sestavení vyúčtování rozpočtu
• každodenní práce se systémy FIS, EOS a oddílovým webem
• smluvní zajištění pronájmů tělocvičen k tréninkům, pro ligová utkání, turnaje, sportovní dny, kempy, soustředění a tábory
• přípravu dokumentace potřebné k uzavření pracovních dohod trenérů a vedoucích družstev ke všem družstvům
• veškerou komunikace s Českým florbalem, přihlášky na školení trenérů a rozhodčích, realizace seminářů trenérů
• vedení podkladů pro účetnictví
• veškeré hotovostní platby a příjmy
• sestavení podkladů pro žádosti na granty a dotace, včetně jejich vyúčtování (unie, město, kraj, MŠMT)
• realizace náborových akcí na školách a v rámci propagačních akcí na území města Prostějov
• spolu realizace a spolu koordinace trenérských rad
• svolání a realizace Valné hromady oddílu, příprava materiálů pro pravidelné jednání Výkonného výboru
• vypracování manuálu hlavního pořadatele a povinností trenérů a vedoucích
• sestavení podkladů pro uzavření sponzorských smluv
• organizaci pořádaných turnajů a akcí oddílu, zajištění materiálních podkladů pro domácí turnaje (rozpisy, tabulky, šatny, sportovní pásky, lékárnička, míčky, prodlužovací kabely, internet, výplatnic rozhodčích, financí atd.)
• realizace úkolů zadaných VV florbalového oddílu a předsedou Sportovního klubu K2 Prostějov

3) Správce webu a sociálních sítí


a) Správa webu
• tvorba a editace článků, rozhovorů, aktualit
• aktualizace soupisek, kontaktů
• aktualizace “karet” jednotlivých týmů, rozpisu tréninků
• aktualizace jednotlivých “stálých” stránek webu (historie, haly a podobně)
• design a funkcionalita webu
• aktualizace partnerů
• tvorba anket
• propojení se sociálními sítěmi
• správa externích profilů (firmy.cz, google)

b) Tvorba tiskových materiálů
• tvorba plakátů
• tvorba reklamních bannerů a mantinelů
• tvorba log a dalších grafických materiálů

c) Správa sociální sítí – Facebook (stránka, skupina), Instagram
• udržovat aktuální informace na kartě profilu
• komunikace s fanoušky stránky (komentáře, soukromé zprávy)
• tvorba příspěvků (víkendový program, výsledky, sdílení článků na oddílový web, aktuality)
• tvorba událostí pro domácí utkání a turnaje
• udržovat fotogalerii (fotky, videa)
• sdílení externích videí, fotogalerií, příspěvků (konkurence, florbalové portály, noviny, youtubeři a podobně)

Trenérský aparát


1) Trenér


• hlavní odpovědná osoba daného družstva
• připravuje náplň tréninků a jejich samotnou realizaci
• vede kompletní evidenci všech hráčů účastnících se tréninků, zaznamenává docházku, vyplňuje elektronické deníky
• připravuje tréninkové jednotky minimálně na týden dopředu, zohledňuje specifika kategorie, poznatky z posledních zápasů
• zajišťuje tréninkový plán letní přípravy
• nejpozději tři dny před utkáním oznámí přes systéme EOS nebo emailem (nebo jiným vhodným způsobem) zákonným zástupcům hráčů informace o zápase, které budou obsahovat: den, místo, časy utkání, časy a formu odjezdu a příjezdu, nominaci hráčů
• je k dispozici a dostupný na mobilním telefonu, který je zveřejněn na webových stránkách oddílu
• dohlíží na činnost a plnění povinností svého vedoucího, naopak pokud má nahlášeno neplnění povinností o nějakém členovi oddílu, tak ho vykáže z tréninku
• píše články (reporty) k danému odehranému turnaji, který umístí na oddílový web, vždy nejpozději do 24:00 v úterý po daném víkendu
• zajišťuje ve spolupráci s vedoucím výběr ČP (vždy formou platby na účet oddílu)
• ve spolupráci s vedoucím komunikuje s rodiči, připomíná termíny plateb, rozesílá pozvánky na oddílové akce, vede si aktuální adresář kontaktů
• nevyjadřuje se k výkonu rozhodčích v průběhu ani po utkání, vychovává hráče k respektu ke všem účastníkům utkání – rozhodčím, soupeři, divákům
• je po celou dobu turnaje i tréninku zodpovědný za své hráče, tráví s nimi čas i mimo zápasy, nenechává je bez dohledu
• reprezentuje svůj mateřský oddíl, vystupuje důstojně, bez negativních emocí, vyhýbá se použití vulgarismů a vychovává hráče v duchu fair play, působí reprezentativně, dodržuje oddílový dres kód
• se povinně účastní schůzí trenérů, asistentů a vedoucích
• se účastní seminářů Českého florbalu, povinností je účast na třech až čtyřech seminářích/webinářích za sezónu

2) Vedoucí a asistenti


• osoba zajišťující servis danému družstvu
• asistuje trenérovi na trénincích a turnajích
• zajišťuje výjezdy na venkovní turnaje (domlouvá auta, vyplňuje cestovní příkazy, finance), zajišťuje sadu dresů a její praní a kompletaci, zajišťuje gólmanskou výstroj (přípravka, elévové), vyplňuje zápisy o utkání
• jako hlavní pořadatel domácích turnajů svého družstva zajišťuje: nákup odměn pro účastníky, výplatnici na rozhodčí, finance + odměny, rozpisy šaten a zápasů na vylepení, klíče od haly a časomíry, dohlíží na uvedení haly do původního stavu (vynesení veškerého odpadu)
• eviduje nové zájemce a jejich dvoutýdenní zkušební dobu, po které je nutné vybrat ČP a nechat hráče registrovat do FIS, EOS
• zajišťuje výběr ČP – vždy formou platby na účet oddílu, davá pokyny pro převod na účet a vede si evidenci pomocí systému EOS
• komunikuje s rodiči, připomíná termíny plateb, rozesílá pozvánky na oddílové akce, vede si aktuální adresář kontaktů
• hráčů mladších 15ti let si od všech zajistí kopie kartiček zdravotní pojišťovny, které má vždy k dispozici při turnajích svého družstva
• na začátku sezóny převezme sadu zápasových dresů, kterou po skončení sezóny předá kompletní zpět, vede si evidenci vlastnictví u jednotlivých hráčů
• zodpovídá za výstroj a výzbroj svěřenou k zajištění tréninků a stará se o ni
• nevyjadřuje se k výkonu rozhodčích v průběhu ani po utkání, vychovává hráče k respektu ke všem účastníkům utkání – rozhodčím, soupeři, divákům
• je po celou dobu turnaje i tréninku zodpovědný za své hráče, tráví s nimi čas i mimo zápasy, nenechává je bez dohledu
• reprezentuje svůj mateřský oddíl, vystupuje důstojně, bez negativních emocí, vyhýbá se použití vulgarismů a vychovává hráče v duchu fair play, působí reprezentativně, dodržuje oddílový dres kód
• se povinně účastní schůzí trenérů, asistentů a vedoucích
• se účastní seminářů Českého florbalu, povinností je účast na třech až čtyřech seminářích/webinářích za sezónu