Mise oddílu


Kdo jsme a o co usilujeme?

Jsme sportovní oddíl se zaměřením na florbal, který působí pod hlavičkou Sportovního klubu K2 Prostějov. Jsme součástí Českého florbalu, který zastřešuje soutěže florbalu v České republice a dopomáhá tak rozvoji tohoto halového sportu.

Primární funkcí sportovního oddílu SK K2 Prostějov je poskytovat komplexně organizovanou a řízenou možnost aktivního trávení volného času. Specificky pak jde o sportovní aktivitu zaměřenou nejen na florbal, ale i na pohyb jako takový.

Rádi bychom, aby nás širší veřejnost chápala jako organizaci, jejímž cílem je poskytování primární prevence v podobě sportovní činnosti, která ale jedinci přináší nejen určitá práva, ale i povinnosti vůči dalším členům oddílu i oddílu samotnému.

Smyls naší činnosti tak není zaměřen jen čistě na sportovní stránku fungování oddílu, avšak i na stránku sociální a morální. Sport jako takový nabízí možnost rozvíjet se i v oblasti mezilidských vztahů, komunikace a empatie, ovšem důležitým aspektem je i morálka. Naučit se pravidlům, akceptovat je, přijímat přirozené autority a hájit oddílové hodnoty.

Oddíl chce v rámci své činnosti navázat spolupráci se všemi ostatními subjekty, jejichž činnost se určitým způsobem dotýká i fungování sportovního oddílu. Jmenovitě jde o město, kraj, základní a střední školy, domy dětí a mládeže, jiné sportovní oddíly, ale i o živnostníky, firmy, média atd. Samostatnou kapitolou je pak spolupráce s rodinami členů oddílu.

Oddílové normy a hodnoty jsou spojeny s obdobím vzniku oddílu. Jeho představitelé se již tou dobou pohybovali ve florbalovém prostředí. Sami však vycítili, že cesta, kterou se ubíral oddíl, jehož byli součástí, není tou správnou. Poslání tehdejší organizace nenaplňovalo parametry sportovního klubu a změna se jevila jako nevyhnutelná. Hodnoty současného oddílu jsou orientovány především směrem k jeho vnitřnímu fungování, finanční transparentnosti, podpoře mládežnické sekce a spolupráci s dalšími partnery a médii.

Vize oddílu


Kam jdeme a kam směřujeme?

Na tuto otázku reagujeme výčtem základních myšlenek a cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout a které mají dát oddílu osobitou image dovnitř i navenek. Svou vizi fungování považujeme za nosnou, jasnou a reálnou. Základním předpokladem jejího naplnění je však aktivní účast všech zainteresovaných stran.

Jsme přesvědčeni, že takto nastavená koncepce nám nepřinese okamžité a hmatatelné výsledky v horizontu měsíců, ale v podstatně delším časovém úseku. Tato činnost je možná, pakliže přiloží ruku k dílu větší počet jedinců. Sportovní týmy fungují často i na vnitřní chemii a tento neviditelný mechanismus postupně přeneseme i do fungování celého oddílu.

• Výkonný výbor – dohlížející na striktní dodržování stanov a vnitřních směrnic oddílu a vytvářející výhodné podmínky pro členy, kteří si plní svoje povinnosti

• Průhledné hospodaření a finanční stabilita

• Organizační a trenérský aparát – spolupracující na jednotné koncepci ve všech družstvech oddílu počínaje od dětí a mládeže, čímž chceme dosáhnout častějšího a plynulého zapojení hráčů nižších kategorií do vyšších

• Tréninkové a hráčské zázemí – za základ úspěšného fungování si klademe zajištění dostatečného počtu tréninkových jednotek a hlavně širokou členskou základnu dětí a mládeže pod dohledem kvalifikovaných trenérů

• Vytvoření a stabilizace kompletní mládežnické struktury – jedním z již splněných cílů je naplnit všechny mládežnické kategorie chlapců, kam spadá přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a junioři. Pouze takto nastavená struktura zajistí hráčům plynulý přechod mezi kategoriemi a jejich další možný rozvoj a růst. Dalším krokem je pak postupně rozšiřování členské základny a cílení na vyšší sportovní výkonnost

• Diversita a inkluze – přesto, že se oddíl zaměřuje primárně na výchovu dětí a mládeže v chlapeckých kategoriích, předpisy Českého florbalu i naše zaměření umožnují zapojení dívek jakéhokoliv věku a stejně tak chceme v rámci našeho sociálního programu umožnit i přístup dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí

• Navázání dlouhodobé spolupráce s partnery – statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem, prostějovskými základními školami či školami z blízkého okolí a taktéž s firmami či živnostníky ochotnými sponzorovat amatérský mládežnický sport

• Spolupráce s rodiči – dlouhodobou snahou je zapojení rodičů do fungování oddílu, ať už v pozici kvalifikovaných trenérů nebo asistentů, ale i třebas formou vedoucích týmů či spolupořadatelů domácích zápasů a turnajů. Druhotným cílem je pak rodiče pravidelně informovat o fungování oddílu, plánech či finanční stabilitě a získat tak jejich zpětnou vazbu

• Pravidelná objektivní medializace – na webu a sociálních sítích informovat o dění v oddílu a o výsledcích jednotlivých družstev