Mise klubu

„Kdo jsme a o co usilujeme?“

Jsme sportovní oddíl se zaměřením na florbal, který působí pod hlavičkou Sportovního klubu K2 Prostějov. Jsme součástí České florbalové unie, která zastřešuje soutěže florbalu v České republice a dopomáhá tak rozvoji tohoto atypického a v českých končinách relativně ještě mladého halového sportu.

Primární funkcí sportovního oddílu SK K2 Prostějov je poskytovat komplexně organizovanou a řízenou možnost aktivního trávení volného času. Specificky pak jde o sportovní aktivitu zaměřenou nejen na florbal, ale i na pohyb jako takový.

Rádi bychom, aby nás širší veřejnost chápala jako organizaci, jejímž cílem je poskytování primární prevence v podobě sportovní činnosti, která ale jedinci přináší nejen určitá práva, ale i povinnosti vůči dalším členům klubu i klubu samotnému.

Smyls naší činnosti tak není zaměřen jen čistě na sportovní stránku fungování oddílu, avšak i na stránku sociální a morální. Sport jako takový nabízí možnost rozvíjet se i v oblasti mezilidských vztahů, komunikace a empatie, ovšem důležitým aspektem je i morálka. Naučit se pravidlům, akceptovat je, přijímat přirozené autority a hájit klubové hodnoty.

Oddíl chce v rámci své činnosti navázat spolupráci se všemi ostatními subjekty, jejichž činnost se určitým způsobem dotýká i fungování sportovního oddílu. Jmenovitě jde o město, kraj, základní a střední školy, domy dětí a mládeže, jiné sportovní oddíly, ale i o živnostníky, firmy, média atd. Samostatnou kapitolou je pak spolupráce s rodinami členů klubu.

Klubové normy a hodnoty jsou spojeny s obdobím vzniku oddílu. Jeho představitelé se již tou dobou pohybovali ve florbalovém prostředí. Sami však vycítili, že cesta, kterou se ubíral oddíl, jehož byli součástí, není tou správnou. Poslání tehdejší organizace nenaplňovalo parametry sportovního klubu a změna se jevila jako nevyhnutelná. Hodnoty současného oddílu jsou orientovány především směrem k jeho vnitřnímu fungování, finanční transparentnosti, podpoře mládežnické sekce a spolupráci s dalšími partnery a médii.

Rozvojové záměry

„Jak identifikujeme své příležitosti?“

Uvědomujeme si, že vnější prostředí našeho sportovního oddílu nám poskytuje mnoho příležitostí k naší kvalitativní i kvantitativní expanzi. Stejnou optikou lze ale nahlížet ale i na silné stránky vnitřního prostředí našeho klubu.

V rámci rozvoje bychom se pak zaměřili na několik dle nás klíčových oblastí:
• lidské zdroje
• finanční a materiální zdroje
• sociální odpovědnost
• marketing a PR

Lidské zdroje úzce souvisí s potřebou mít k dispozici maximálně angažované jedince. Jedině s jejich pomocí lze činnosti oddílu posouvat i nadále vpřed. Spolu s kvantitativní stránkou lidských zdrojů souvisí i jejich kvalita. V rámci klubu proto dbáme na vzdělávací proces trenérů, vedoucích či rozhodčích, ale i na spolupráci s rodiči či florbalovou unií. Výkonný výbor postupně vytipovává a oslovuje další zájemce o již zmíněné posty, koordinuje činnost trenérů, svolává pravidelné schůze a definuje koncepci činnosti klubu. Naším záměrem je tak získat na svou stranu jedince, kteří se budou prezentovat nejen metodickou a pedagogickou znalostí, ale jejichž morální kredit bude v maximální shodě s prioritami klubu a jeho fungováním.

Nezbytnou součástí fungování klubu jsou ovšem nejen lidé, ale i finanční a materiální zabezpečení provozu. Dlouhodobý záměrem je dosáhnout stavu, kdy v položce rozpočtu klubu budou ve větší míře procent zastoupeny i příjmy z jiných zdrojů než ryze od členů samotných v podobě členských příspěvků. To obnáší potřebu navázat spolupráci s městem a krajem a dlouhodobě informovat o fungování našeho klubu, jeho rozvoji a možnostech růstu. Podílet se na grantové a projektové činnosti a získat tak další zdroje financí či materiálního vybavení pro kvalitnější provoz. Další oblastí, která může dopomoci klubu odlehčit, je spolupráce se živnostníky, firmami a podniky, jejichž případný sponzoring či jiná forma podpory opět napomohou zkvalitnit klubové zázemí. Jako samostatná složka oblasti materiální stojí potřeba systematicky upozorňovat na potřebu výstavby tělocvičny či sportovní haly, které budou splňovat parametry na florbal.

Míru sociální zodpovědnosti přebírá na svá bedra klub tím, že se prezentuje jako organizace, jejichž teoretickým i praktickým úkolem je primární prevence. Aktivní přístup k životu a zdravý pohyb jsou hlavními principy úspěchu člověka v jeho osobním i pracovním životě. V rámci hájení barev našeho města potažmo kraje je tu i potřeba vhodně reprezentovat obě instituce a zajistit tak šíření jejich dobré image. Oddíl se tak chce zaměřovat na kvalitní „prodej“ značky města i kraje a na intenzivní spolupráci s oběma. Preventivním záměrem není jen samotná sportovní činnost, ale i šíření morálních hodnot jako jsou čest, duch fair play, přátelství, uznávání autorit či pomoc druhým.

Oblast marketingu a PR pak chce oddíl realizovat kvalitní sebeprezentací a to formou klubového webu, sociálních sítí i spolupráci s médii informujících nejen o sportu, ale i o dalších aspektech společenského života. Budování image klubu by mělo být postaveno na objektivních informacích a pravidelné informovanosti široké veřejnosti. I proto je záměrem klubu maximálně zkvalitnit klubový web, kde krom klasických informací musí mít návštěvník k dispozici i přidanou hodnotu v podobě aktuálních fotografií, anket, zajímavostí ze světa sportu atd. Pro co nejrychlejší šíření aktualit je pak třeba se zaměřit na využití sociálních sítí s jejich celistvým potenciálem a možnostmi rozvoje.

Jedině takto nastavené rozvojové záměry mohou sportovní oddíl SK K2 Prostějov posouvat kvalitativně dál a dál. Jakákoliv forma stagnace či sebeuspokojení nemohou být akceptovány.

Vize klubu

„Kam jdeme a kam směřujeme?“

Na tuto otázku reagujeme výčtem základních myšlenek a cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout a které mají dát oddílu osobitou image dovnitř i navenek. Svou vizi fungování považujeme za nosnou, jasnou a reálnou. Základním předpokladem jejího naplnění je však aktivní účast všech zainteresovaných stran.

Jsme přesvědčeni, že takto nastavená koncepce nám nepřinese okamžité a hmatatelné výsledky v horizontu měsíců, ale v podstatně delším časovém úseku. Tato činnost je možná, pakliže přiloží ruku k dílu větší počet jedinců. Sportovní týmy fungují často i na vnitřní chemii a jsme přesvědčeni, že tento neviditelný mechanismus postupně přeneseme i do fungování celého oddílu.

• Výkonný výbor – dohlížející na striktní dodržování stanov a vnitřních směrnic klubu a vytvářející výhodné podmínky pro členy, kteří si plní svoje povinnosti

• Průhledné hospodaření – které bude mít každý člen družstva pod kontrolou na klubovém webu v sekci “Výdaje, příjmy”

• Organizační a trenérský aparát – spolupracující na jednotné koncepci ve všech družstvech klubu počínaje od mládeže, čímž chceme dosáhnout častějšího a plynulého zapojení hráčů nižších kategorií do vyšších

• Tréninkové a hráčské zázemí – za základ úspěšného fungování si klademe zajištění dostatečného počtu tréninkových jednotek a hlavně širokou členskou základnu mládeže pod dohledem kvalifikovaných trenérů

• Vytvoření kompletní mládežnické struktury – jedním z cílů je postupně naplnit všechny mládežnické kategorie, kam spadá přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a junioři. Pouze takto nastavená struktura zajistí hráčům plynulý přechod mezi kategoriemi a jejich další možný rozvoj a růst

• Navázání dlouhodobé spolupráce s partnery – statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem, potažmo s firmami ochotnými sponzorovat amatérský mládežnický sport

• Pravidelná objektivní medializace – v regionálním tisku i na webu informující o dění v klubu a o výsledcích jednotlivých družstev